Polovica mladých ľudí z detských domovov má problém udržať si prácu kvôli nízkemu sebavedomiu a rozdielnym podmienkam pre vzdelávanie

Len 800 eur v hrubom. Toľko podľa portálu platy.sk zarába v priemere kvetinár, kaderníčka, kuchár, cukrár, upratovačka alebo čašník. Ide zároveň aj o najbežnejšie povolania, ktoré si vyberajú mladí dospelí vyrastajúci v ústavnej starostlivosti. Na druhej strane, podľa údajov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z roku 2023, je viac než polovica mladých z detských domovov bez práce alebo pracuje príležitostne. Dôvody skúmalo v online prieskume* občianske združenie PRO VIDA, ktoré v rámci programu BUDDY pomáha deťom vyrastajúcim mimo svojej rodiny osvojiť si zručnosti potrebné pre samostatný život.

V detských domovoch aktuálne vyrastá takmer 3 500 detí, ktoré sa po dovŕšení dospelosti musia rozhodnúť, akým smerom sa vyberú. Štatistiky doposiaľ neboli týmto mladistvým priaznivo naklonené, odchovanci Centier pre deti a rodiny (nový názov pre detský domov) sa po odchode zo zariadenia často ocitajú na pokraji chudoby. Lepší štart do dospelého života im komplikujú rozdielne podmienky pre vzdelávanie, ale aj nízke sebavedomie. „Dobrá správa je, že môžeme tento trend pozitívne ovplyvniť dlhodobou individuálnou podporou detí pri príprave na osamostatnenie a aj po dovŕšení dospelosti,“ hovorí špeciálna pedagogička a odborná garantka programu BUDDY, Zuzana Zimová. V prvom kroku je dôležité spoznať limitujúce faktory.

Vyššie vzdelanie neplánujú

Vysokoškolský diplom na Slovensku ročne získa vyše 30 000 študentov, každý piaty slovenský vysokoškolák študuje v zahraničí. Aj keď sa môže zdať, že vysoká škola je na Slovensku ľahko dostupná, pre mnohých mladých ľudí vyrastajúcich v ústavnej starostlivosti je to nepredstaviteľný krok. Potvrdzujú to aj aktuálne čísla. Počty vysokoškolákov pochádzajúcich z CDR sa u nás dlhodobo pohybujú na úrovni len okolo jedného percenta. Pre lepšiu predstavu, v roku 2016 u nás vysokoškolsky študovalo iba 59 mladých dospelých z CDR.V online prieskume programu BUDDY z apríla 2024 zapojené Centrá pre deti a rodiny uviedli, že deti štandardne ukončujú svoje vzdelávanie strednou alebo odbornou školou s výučným listom a s maturitou, no veľká časť mladých dospelých vstupuje do dospelosti iba so základným vzdelaním, v prípade niektorých zariadení je to dokonca až 80 %.  V školskom roku 2023/24 si prihlášku na vysokú školu podalo len 9 zverencov týchto zariadení.

„Vysoká škola svojim absolventom neposkytuje iba vzdelanie, dáva tiež príležitosti na rozvoj, socializáciu, podporuje schopnosti logicky myslieť. Štúdium vás pripraví na riešenie rôznych situácií, v ktorých sa ocitnete v rámci budúceho pracovného života,“ tvrdí influencer Peter Jozefík, ktorý sa do detského domova dostal ako 12-ročný. V súčasnosti pôsobí v zdravotníckej sfére a k úspechu mu pomohlo aj kvalitné vzdelanie.

„Aj v mojom okolí mnoho mladých ľudí nedokončilo ani strednú školu. Pri vzdelávaní je dôležité  vytvoriť stabilné prostredie, aby sa dieťa mohlo pokojne učiť a sústrediť sa. Pre niekoho banalita, pre tisíce detí na Slovensku nedosiahnuteľná méta,“ opisuje situácie z vlastnej skúsenosti Peter Jozefík a pokračuje: „Jednou z hlavných príčin bola absencia podpory, mentoringu od inej dospelej osoby, ktorá by dieťa dokázala správne motivovať. Nízke sebavedomie, sociálna izolácia či predsudky spoločnosti, to všetko má na vzdelávanie rozhodujúci vplyv.“

Neveria si, treba ich povzbudiť

„Deti vyrastajúce v inštitúciách často neveria tomu, že by mohli dosiahnuť ciele, ktoré zodpovedajú ich potenciálu. Ten sa totiž nerozvíja kvôli prežitým traumám, málo podnetnému prostrediu, v ktorom strávili časť svojho života, nepochopeniu zo strany školského systému. S tým následne súvisí nízke sebavedomie či strach zo zlyhania. Aj preto si vyberajú nenáročné štúdium,“ vysvetľuje Zuzana Zimová z programu BUDDY, ktorý prostredníctvom dospelých dobrovoľníkov pomáha deťom z detských domovov vytvárať si pevné citové väzby a osvojiť zručnosti, nevyhnutné pre uplatnenie sa v budúcnosti.

„Je dôležité, aby im niekto sprostredkoval skúsenosť s tým, že môžu niečo dokázať, že majú hodnotu a môžu si veriť. Na tom môžu stavať, keď sa budú učiť dôležité zručnosti, ako je komunikácia alebo finančná gramotnosť, lepšie čelenie problémom,“ dodáva špeciálna pedagogička. Práve zlepšenie sa v škole, získanie a vylepšenie svojich schopností, spomínajú deti, dobrovoľníci aj vychovávatelia z CDR v súvislosti s prínosom programu BUDDY najčastejšie.

„Budovanie pozitívnych vzorov a utváranie bezpečných vzťahov je pre deti vyrastajúce v detskom domove a ich posun k osamostatneniu veľmi dôležité. Do bežnej rodiny sa môžete kedykoľvek vrátiť, nájsť tam svoje útočisko, psychickú oporu. Deti bez podpory najbližších takúto možnosť nemajú. Vzťahy s vychovávateľmi sú väčšinou len na dobu určitú, ktorá končí odchodom z domova. Aj preto je BUDDY, kamarát zo života „mimo“ zariadenia v dobrých aj zlých časoch, pre ich budúce fungovanie taký dôležitý,“ vysvetľuje Peter Jozefík.

Program predchádza aj strate zamestnania či bývania

Od roku 2016 pomohol program BUDDY už vyše 200 deťom. Ročne má vo svojej starostlivosti približne 30 mladých dospelých vo veku od 18 do 22 rokov, ktorých životnú situáciu pravidelne sleduje. V schopnosti zabezpečiť si bývanie, dosahujú mladí dospelí z programu BUDDY úspešnosť nad 90 %. Osamostatnenie zvládajú nadpriemerne dobre. V porovnaní s údajmi Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je významný rozdiel aj v miere nezamestnanosti detí po odchode z CDR – kým Ministerstvo práce uvádza, že približne 30 % mladých z CDR je bez práce, BUDDY má približne 10 % absolventov v tejto situácii. Výsledky nezávislého hodnotenia ARC zároveň potvrdili, že program BUDDY vytvára a udržuje silné vzťahy, vďaka čomu je možný rozvoj dieťaťa a jeho úspešné zaradenie do spoločnosti. Viac informácií nájdete na tvojbuddy.sk.

Dôležité fakty:

  • V školskom roku 2023/2024 si podalo prihlášku na vysokú školu len 9 zverencov Centier pre deti a rodinu, ktoré sa zúčastnili online prieskumu programu BUDDY*
  • Veľká časť mladých v ústavnej starostlivosti dosiahne iba základné vzdelanie
  • Zo 758 mladých dospelých, ktorí prešli osamostatnením a sú v kontakte s CDR, je takmer 33 % bez práce a 21,5 % pracuje len príležitostne
  • V priemere 800 eur v hrubom zarábajú povolania, ktoré si najčastejšie vyberajú mladí dospelí z detských domovov