Centrálne nákupy môžu ušetriť milióny eur na lieky. Chýbajú však mechanizmy na kontrolu nemocníc. Nájde sa účinné riešenie?

Centrálne nákupy môžu byť efektívnym nástrojom ako šetriť verejné zdroje v oblasti liekovej politiky štátu. Len v minulom roku najväčšia zdravotná poisťovňa cez centrálny nákup ušetrila viac ako 10 mil. eur. Tieto ušetrené financie mohli byť použité na inovatívne terapie pre pacientov, ktorí potrebujú náročnú modernú liečbu. Problémom centrálnych nákupov je istá forma nepredvídateľnosti, ktorá spočíva v tom, že víťaz verejného obstarávania nemá garantovaný predaj lieku v určitom objeme. O tom, aký liek bude pacient užívať rozhoduje výlučne lekár. Na Slovensku chýbajú účinné kontrolné mechanizmy zabezpečujúce dodržiavanie pravidiel centrálnych nákupov predovšetkým v prostredí slovenských nemocníc. Riešením by mohla byť Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR.

Centrálny nákup je určitou formou verejného obstarávania, ktoré je  zákonne definované a má legislatívne vymedzený rámec. Realizuje ho zdravotná poisťovňa na konkrétnu účinnú látku s cieľom obstarať liek lacnejšie a teda ušetriť finančné zdroje z rozpočtu poisťovne určeného na výdavky v liekovej oblasti. Výsledkom takejto súťaže sú jednoznačne úspory, pretože uspeje ten, kto poskytne najvýhodnejšiu cenu. Zdravotná poisťovňa následne zazmluvní na dodávku lieku (účinnej látky) víťaza verejného obstarávania spravidla na dva roky. Idea centrálneho nákupu liekov spočíva v tom, že tieto sa nenakupujú na úrovni nemocníc, ale nakupuje ich priamo zdravotná poisťovňa a to verejným obstarávaním podľa toho, aká je reálna potreba lieku na trhu. Centrálne obstarávania sú kľúčové aj z pohľadu zvýšenia dostupnosti liekov pre pacientov. Znižujú totiž úhrady poisťovní v liekovej oblasti a vytvárajú tak finančný priestor pre poisťovne, ktoré môžu použiť ušetrené  zdroje iným spôsobom. Napríklad na finančne náročnú inovatívnu liečbu.

„Tam kde je súťaž intenzívna, kde klesajú úhrady za lieky, narastá počet pacientov, ktorí dostávajú inovatívnu liečbu. Toto je vzorec, ktorý je efektívny a ktorý je výsledkom dobre manažovaných centrálnych nákupov liekov,“ hovorí analytik Peter Goliaš z inštitútu INEKO. Centrálne nákupy na Slovensku sa však spájajú aj s určitou nepredvídateľnosťou. Táto nepredvídateľnosť negarantuje víťazovi verejného obstarávania odber určitého počtu balení liekov pacientom v nemocniciach. „Najmä v škandinávskych krajinách, kde je zaužívaná vysoká miera kultúry je štandardom, že lekári podávajú pacientom lieky, ktoré sú centrálne nakúpené,“ hovorí analytik Peter Goliaš.  

Na Slovensku takáto zaužívaná prax nie je. „Chýba nám mechanizmus kontroly resp. záruk, ktorý by garantoval minimálny objem odberu lieku, ktorý bol centrálne nakúpený,“ dodáva Goliaš. Dodržiavanie takéhoto záväzku sa dá dosiahnuť viacerými možnosťami.  V minulosti sa o to pokúsila ministerka Andrea Kalavská, tzv. príkazom ministra, ktorým inštruovala nemocnice o povinnosti vydávať určitému podielu pacientov lieky vysúťažené v centrálnych nákupoch.

„Dôležité však je, aby príkaz nebol len vydaný, ale aby sme mali nastavené účinné mechanizmy jeho kontroly, vrátane možných sankcií v prípade, ak nedochádza k jeho plneniu. Hovoríme totiž o veľkom balíku verejných zdrojov, ktoré ak obchádzajú centrálne nákupy, nie sú využívané efektívne. A preto má význam sledovať, do akej miery nemocnice predpisujú lieky pacientom, ktoré vzišli z centrálnych nákupov a pokiaľ sa tak nedeje, treba nastaviť účinnejšie mechanizmy, ako zabezpečiť naplnenie poslania centrálnych nákupov,“ hovorí Goliaš.

Jedným z riešení, ako vynútiť dodržiavanie pravidiel centrálnych nákupov je využiť mechanizmus nižšej právnej normy – a zadefinovať pravidlá napríklad vo vyhláške ministra. „Tieto pravidlá vedia následne implementovať zdravotné poisťovne do svojich zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti systémom bonifikácie pri dodržiavaní pravidiel centrálnych nákupov, alebo sankcií pri ich nedodržiavaní,“ hovorí Monika Lainczová zo zdravotnej poisťovne Dôvera.

„Vyhláška sa musí implementovať do zmluvy s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, nakoľko práve zmluva s poskytovateľmi má na to priamy dosah a je to jediný nástroj, ktorý môže byť efektívny na dodržiavanie pravidiel centrálnych nákupov,“ hovorí Beáta Havelková zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

-mb-