Nová akustická norma po 50 rokoch konečne pomôže skvalitniť podmienky v školách

Po 50 rokoch má Slovensko konečne aktualizovanú normu STN 73 0527, ktorá rieši priestorovú akustiku v školách, na univerzitách, v priestoroch využívaných na kultúrne, športové, spoločenské a verejné účely. Jej cieľom je zabezpečiť kvalitnejšie a zdravšie akustické podmienky.

        Na rozdiel od minulosti nová norma berie do úvahy, že tieto priestory môžu alebo budú využívať aj ľudia so znevýhodnením. „Preto je ich po novom potrebné navrhnúť a zrealizovať tak, aby vyhovovali zrakovo alebo sluchovo postihnutým, ľudom s poruchami pozornosti alebo komunikácie, ktorí reagujú na hluk a dlhý dozvuk v priestore citlivejšie,“ hovorí Peter Petraško zo spoločnosti Ecophon.

        V miestnostiach, kde je hovorené slovo kľúčové, napríklad triedy, učebne, prednáškové sály, konferenčné miestnosti, či súdne siene, je podľa novej normy okrem času dozvuku dôležité dodržať aj hodnotu zrozumiteľnosti reči pri plnom obsadení. Priestory určené na vzdelávanie deti musia byť akusticky navrhnuté tak, aby dosiahli potrebnú zrozumiteľnosť reči aj pri skupinových aktivitách a zabezpečili kvalitné podmienky pre žiakov a učiteľov. „Priestory v školách sú v norme definované a rozdelené podľa spôsobu využitia, s prihliadnutím na to, čo sa v nich vyučuje, koľko detí sa v nich zdržiava a aké typy aktivít v nich deti robia. Na základe týchto dát a normou stanoveného spôsobu výpočtu vedia potom projektanti a akustici vypočítať, aké hodnoty majú byť dodržané v danom priestore,“ vysvetľuje Peter Zaťko, spoluautor novej normy.  

        Norma stanovuje aj najvyššie prípustné hodnoty hluku z pozadia, ktorý má taktiež vplyv na zrozumiteľnosť reči. Takýto hluk môže pochádzať napríklad z vnútorných technických zariadení, ale aj zvonka. Pri nových stavbách  sa tak musí zohľadniť aktuálna aj budúca hluková záťaž z prostredia.

        Táto téma je o to dôležitejšia, že merania dlhodobo potvrdzujú, že priemerná hladina hluku dosahuje v triedach vyššiu hodnotu ako na vonkajších detských ihriskách, niektoré dokonca prekonávajú aj hustú cestnú premávku (75 dB). Ešte horšie sú na tom školské chodby a jedálne, ktoré sa približovali k úrovniam vyše 80 dB. Hluk nad 65dB pritom môže byť už nebezpečný, obzvlášť ak je takejto úrovni človek vystavený dlhodobo. Aj Svetová zdravotnícka organizácia varuje, že sa počet mladých ľudí vo veku 12 až 35 rokov s čiastočnou alebo úplnou stratou sluchu môže do roku 2050 zvýšiť celosvetovo až o 67% na 2,5 miliárd a že sa na tom podieľa aj hluk.