Slovensko nedokáže dostatočne ochrániť ženy pred násilím, príležitosť zmeniť to dostane nová vláda

Násilie na ženách je najčastejším porušovaním ľudských práv na svete. Na Slovensku ho počas svojho dospelého života zažije až 34 % žien.  Predbežné údaje z najnovšieho prieskumu Eurostatu naznačujú, že výskyt násilia na ženách v našej krajine má tendenciu sa zvyšovať. Na to, že ide o závažný problém, ktorý v súčasnosti nedokáže štát adekvátne riešiť, upozorňuje výbor OSN ale aj slovenské ženské organizácie. Ich komplexná analýza mapuje aktuálny stav ochrany, pomoci a podpory pre ženy zažívajúce násilie, a ponúka odporúčania pre budúcu vládu, ako lepšie ochrániť ženy a ich deti pred násilím a poskytnúť im cielenú pomoc. Nedostatky vidia v zahraničí aj doma.

Najnovšia analýza mimovládnych organizácií Fenestra a HANA je komplexnou správou súčasného stavu ochrany, pomoci a podpory žien zažívajúcich násilie. „Politiky štátu by mali vychádzať z reálnych dát a poznatkov z praxe. Našim cieľom bolo detailne zmapovať status quo v štyroch kľúčových oblastiach, identifikovať problémy a nedostatky, ktorými súčasný systém trpí, a pripraviť súbor odporúčaní, ako zlepšiť jeho nastavenie, fungovanie a účinnosť,“ približuje obsah správy jedna z jej autoriek, Dušana Karlovská z Fenestry.

V podobnom čase vydal svoje vlastné odporúčania pre Slovensko aj Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien (CEDAW). „Stotožňujeme sa s odporúčaniami CEDAW. Pokiaľ chce Slovenská republika splniť záväzky, ktoré pre ňu vyplývajú z medzinárodných ľudsko-právnych dohovorov, ale najmä ak chceme, aby sa ženy na Slovensku cítili bezpečnejšie, musí sa nová vláda a relevantné inštitúcie zamerať na tri prioritné oblasti, a to špecifické služby pre ženy zažívajúce násilie, zriadenie špecializovaných policajných tímov a zavedenie štandardizovaných a záväzných postupov polície, a ochranu detských svedkov násilia na ženách v partnerských vzťahoch,“ konštatuje Karlovská.

Špecifický problém si žiada špecifické riešenia

Každá forma násilia má svoje špecifiká. Výhodou špecifických podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie je, že majú hĺbkovú znalosť dynamiky a nebezpečenstva násilia a preto dokážu ženám a ich deťom poskytnúť ochranu, pomoc a podporu rýchlo, cielene a s ohľadom na ich špecifické potreby. Ich dostupnosť je podľa analýzy Fenestry a OZ HANA oveľa lepšia ako pred 11 rokmi. „Zatiaľ čo v roku 2012 malo Slovensko 9 špecializovaných poradenských centier a 2 bezpečné ženské domy, dnes je to 28 poradenských centier, 8 bezpečných ženských domov a pribudla tiež nonstop Národná linka pre ženy zažívajúce násilie. Zlepšilo sa tiež geografické zastúpenie služieb, aj keď stále existujú regióny, kde ženy nemajú prístup k špecifickej pomoci,“  popisuje Barbora Holubová z Fenestry.

Holubová vidí najväčší problém v absencii kvalitného legislatívneho rámca, ktorý by definoval krízové a dlhodobé podporné služby pre ženy zažívajúce násilie vrátane ich detí. „Fungovanie a financovanie špecifických podporných služieb je čiastočne upravené vo viacerých zákonoch a ich činnosť podlieha udeleniu často aj 2-3 akreditácii rôznymi ministerstvami. Jedným z dôsledkov je, že financovanie špecifických podporných služieb pre ženy je roztrieštené a nesystémové. Stáva sa tak, že 20 % – 60 % času, ktorý by neziskové organizácie mohli za normálnych okolností venovať podpore a pomoci ženám a ich deťom, musia venovať vypĺňaniu reportov,“  upozorňuje Holubová.

Prioritou štátu by podľa Fenestry malo byť priniesť systematické riešenia, vrátane vytvorenia jedného, komplexného legislatívneho rámca a udržateľného mechanizmu financovanie pre špecifické podporné služby.

Postup polície je nejednotný, chýbajú aj špecializované policajné tímy

Rýchla a primeraná reakcia inštitúcií pri zásahoch a vyšetrovaní prípadov násilia páchaného na ženách je podľa Sylvie Královej z Fenestry kľúčová. „Ak nám ide o znižovanie utrpenia žien a detí, zaistenie ich rýchlej a náležitej ochrany a vyvodenie zodpovednosti voči páchateľovi násilia, je potrebné, aby  prípady násilia páchaného na ženách mali pri vyšetrovaní a v súdnych konaniach najvyššiu prioritu,“  vysvetľuje Králová.

„Polícia dnes má usmernenia, metodiky a aj postupy v prípadoch domáceho násilia. Tie však majú odporúčací charakter. A keďže nie sú záväzné, neexistuje možnosť vyhodnocovať to, ako ich polícia skutočne používa v praxi. To vedie k tomu, že prax polície je nejednotná,“  vykresľuje situáciu Králová.

Podľa autoriek správy o stave ochrany a pomoci ženám by pomohlo zaviesť záväzné postupy a záznamové protokoly k nim, ktoré by boli povinnou súčasťou spisu. Vytvorenie špecializovaných policajných tímov pre riešenie prípadov násilia na ženách by prinieslo rýchlejšiu a lepšiu ochranu žien a lepšiu prevenciu opakovaného a závažného násilia.

Pred násilím v partnerských vzťahoch treba chrániť aj deti

Dáta ukazujú, že 70 % žien so skúsenosťou s násilím žije v domácnostiach s deťmi. Analýza, na ktorej sa podieľalo aj občianske združenie HANA ukazuje, že súčasný systém nezohľadňuje, že deti sú svedkami násilia, ktoré sa ich priamo týka a má na nich dopad, a preto im ani nedokáže poskytnúť dostatočnú ochranu.

„Na Slovensku chýba legislatívne ustanovenie o detských svedkoch násilia na ženách v partnerských vzťahoch.  Zákon o rodine síce stanovuje, že zodpovedné orgány majú pri posudzovaní záujmu dieťaťa zohľadniť aj zásahy do fyzickej a psychickej integrity blízkej osoby dieťaťa, ale v praxi sa tak málokedy deje. Neexistujú ani jasné usmernenia a nástroje na identifikáciu násilného vzťahu a posúdenie rizika násilia pre ženu a jej deti . To vedie k nedostatočnému zohľadňovaniu najlepšieho záujmu dieťaťa pri posudzovaní týchto prípadov,“  komentuje realitu z praxe Lýdia Bdžoch Koňaková z OZ HANA.

Problém sa prejavuje napríklad v súdnych sporoch, kde súdy často smerujú k dosiahnutiu dohody a spolupráce medzi rodičmi bez zreteľa na existenciu partnerského násilia. V praxi to znamená, že ženy a ich deti sú nútené k stretávaniu sa s násilníkom, orgány ich tlačia do dohody a zmiereniu s násilnou osobou a v prípade, že s tým ženy z obáv o svoje bezpečie a bezpečie detí nesúhlasia, sú označené za nespolupracujúce. Nedostatočné vyhodnocovanie rizika ďalšieho násilia vedie k zhoršovaniu situácie a posilňovaniu kontroly násilného muža nad životom ženy a detí.

ministerstvami. Jedným z dôsledkov je, že financovanie špecifických podporných služieb pre ženy je roztrieštené a nesystémové. Stáva sa tak, že 20 % – 60 % času, ktorý by neziskové organizácie mohli za normálnych okolností venovať podpore a pomoci ženám a ich deťom, musia venovať vypĺňaniu reportov,“  upozorňuje Holubová.

Prioritou štátu by podľa Fenestry malo byť priniesť systematické riešenia, vrátane vytvorenia jedného, komplexného legislatívneho rámca a udržateľného mechanizmu financovanie pre špecifické podporné služby.

Postup polície je nejednotný, chýbajú aj špecializované policajné tímy

Rýchla a primeraná reakcia inštitúcií pri zásahoch a vyšetrovaní prípadov násilia páchaného na ženách je podľa Sylvie Královej z Fenestry kľúčová. „Ak nám ide o znižovanie utrpenia žien a detí, zaistenie ich rýchlej a náležitej ochrany a vyvodenie zodpovednosti voči páchateľovi násilia, je potrebné, aby  prípady násilia páchaného na ženách mali pri vyšetrovaní a v súdnych konaniach najvyššiu prioritu,“  vysvetľuje Králová.

„Polícia dnes má usmernenia, metodiky a aj postupy v prípadoch domáceho násilia. Tie však majú odporúčací charakter. A keďže nie sú záväzné, neexistuje možnosť vyhodnocovať to, ako ich polícia skutočne používa v praxi. To vedie k tomu, že prax polície je nejednotná,“  vykresľuje situáciu Králová.

Podľa autoriek správy o stave ochrany a pomoci ženám by pomohlo zaviesť záväzné postupy a záznamové protokoly k nim, ktoré by boli povinnou súčasťou spisu. Vytvorenie špecializovaných policajných tímov pre riešenie prípadov násilia na ženách by prinieslo rýchlejšiu a lepšiu ochranu žien a lepšiu prevenciu opakovaného a závažného násilia.

Pred násilím v partnerských vzťahoch treba chrániť aj deti

Dáta ukazujú, že 70 % žien so skúsenosťou s násilím žije v domácnostiach s deťmi. Analýza, na ktorej sa podieľalo aj občianske združenie HANA ukazuje, že súčasný systém nezohľadňuje, že deti sú svedkami násilia, ktoré sa ich priamo týka a má na nich dopad, a preto im ani nedokáže poskytnúť dostatočnú ochranu.

„Na Slovensku chýba legislatívne ustanovenie o detských svedkoch násilia na ženách v partnerských vzťahoch.  Zákon o rodine síce stanovuje, že zodpovedné orgány majú pri posudzovaní záujmu dieťaťa zohľadniť aj zásahy do fyzickej a psychickej integrity blízkej osoby dieťaťa, ale v praxi sa tak málokedy deje. Neexistujú ani jasné usmernenia a nástroje na identifikáciu násilného vzťahu a posúdenie rizika násilia pre ženu a jej deti . To vedie k nedostatočnému zohľadňovaniu najlepšieho záujmu dieťaťa pri posudzovaní týchto prípadov,“  komentuje realitu z praxe Lýdia Bdžoch Koňaková z OZ HANA.

Problém sa prejavuje napríklad v súdnych sporoch, kde súdy často smerujú k dosiahnutiu dohody a spolupráce medzi rodičmi bez zreteľa na existenciu partnerského násilia. V praxi to znamená, že ženy a ich deti sú nútené k stretávaniu sa s násilníkom, orgány ich tlačia do dohody a zmiereniu s násilnou osobou a v prípade, že s tým ženy z obáv o svoje bezpečie a bezpečie detí nesúhlasia, sú označené za nespolupracujúce. Nedostatočné vyhodnocovanie rizika ďalšieho násilia vedie k zhoršovaniu situácie a posilňovaniu kontroly násilného muža nad životom ženy a detí.

Riešením by podľa ženských organizácií bolo zaviesť pojem „detský svedok násilia na ženách v partnerských vzťahoch“ do relevantných právnych predpisov. Rovnako dôležité je definovať záväzné postupy na zohľadnenie práv a potrieb detských svedkov násilia na ženách v partnerských vzťahoch, aby sa zabezpečila účinná ochrana týchto detí.

Fenestra a OZ HANA pokladajú za dôležité, aby sa odporúčaniami na zlepšenie súčasného systému zaoberali relevantné inštitúcie aj budúca vláda Slovenskej republiky. Hlavné zistenia a návrhy na zmeny im predstavili počas odbornej diskusie za okrúhlym stolom 27. júna.