Autizmus má aj príbehy úspešných a modely dobre fungujúcich projektov

Autizmus je vývinová porucha, ktorú charakterizujú deficity v oblasti komunikácie, sociálnej interakcie a predstavivosti. Postihnutie zahŕňa problémy porozumieť reči druhých a udržiavať zmysluplnú konverzáciu. Deficit v komunikácii je hlboko spojený s problémami pri vytváraní vzťahov.
Autizmus si nevyberá. Ani pohlavie, ani národnosť. Celosvetový problém sa však odlišuje úrovňou , počtom diagnostických a terapeutických centier a odborníkov v danej krajine.
Na Slovensku ešte stále riešime otázky finančného zabezpečenia terapií detí s autizmom, kde a ako získať viac odborných špeciálnych pedagógov, psychológov a psychiatrov, škôlky a školy s inkluzívnym, vzdelávaním, či preukazy o autizme. Diagnostika je málo dostupná a len vďaka tretiemu sektoru ako tak funguje.
Nedávno sa v Bratislave uskutočnila študijná návšteva projektu Recognize me – Spoznaj ma, ktorého cieľom je šírenie osvety o význame včasného rozpoznania odlišného vývinu dieťaťa s cieľom poskytnutia stimulácie vývinu dieťaťa v potrebných oblastiach. Projekt upozorňuje najmä na narastajúci počet detí s autizmom, ktoré sú diagnostikované neskoro. Aj preto tím odborníkov z partnerských organizácií pracuje v rámci projektu na príprave vzdelávacieho materiálu pre učiteľov materských škôl o príznakoch autizmu a o tom, ako s takýmito deťmi pracovať.


Partnermi projektu sú neziskové organizácie Ilgi Autism Association z tureckej Ankary, Nadácia BHRG z Maďarska a RATA o.z. zo Slovenska, ktoré si v rámci projektu vymieňajú príklady dobrej praxe v oblasti skríningov , včasnej terapeutickej intervencie, poradenstva a vzdelávania pre rodičov diagnostikovaných detí a učiteľov z materských škôl, pri vytváraní inkluzívneho vzdelávacieho prostredia.


Počas návštevy Bratislavy a Budapešti začiatkom júna si zúčastnené strany vzájomne vymenili informácie a skúsenosti z oblasti skríningov a diagnostických nástrojov. Oboznámili sa informáciami, od akého veku sú dostupné, ako funguje terapeutická starostlivosť o deti s autizmom a poradenstvo pre rodičov diagnostikovaných detí a aké sú možnosti vzdelávania detí s autizmom v špeciálnych a bežných škôlkach a školách. Navštívili tiež viacero zariadení dobrej praxe, kde deti s autizmom úspešne vzdelávajú, či zapájajú do pracovného života.

Študijnú návštevu otvoril celodenný seminár v Bratislave, na ktorom predstavili svoju činnosť partnerské organizácie a vystúpili aj hosťujúci prezentátori zo Slovenska, PaedDr.Oľga Matušková, Ambulancia liečebnej pedagogiky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou , ktorá predstavila možnosti rozpoznania vývinových odchýlok z pohľadu zdravotníctva.


O skúsenosti so špeciálnym a inkluzívnym vzdelávaním v prostredí MŠ a ZŠ sa s prítomnými podelili aj špeciálna pedagogička Dagmar Šuranová zo súkromnej škôlky a školy pre deti s poruchami autistického spektra – F84 a výchovná poradkyňa Zuzana Nováková z Paneurópskej súkromnej ZŠ. Projektová manažérka z MPSVaR SR Barbora Baničová predstavila národný projekt Každé dieťa sa počíta, ktorý je pilotným projektom pre podporu inkluzívneho prostredia pre deti so zdravotným znevýhodnením.


,,Príkladov dobrej praxe zo zahraničia odznelo dosť. Sú pre nás v mnohom inšpirujúce. Verím, že nám pomôžu zlepšiť situáciu tak, aby sme problémy rodičov a detí s vývinovými poruchami dokázali vďaka tejto spolupráci konštruktívne riešiť vo všetkých smeroch.“, zhodnotila na záver organizátorka medzinárodnej študijnej návštevy Jana Muránska, riaditeľka občianskeho združenia RATA o.z.