Vďaka tomu, že HTA agentúra a Ministerstvo zdravotníctva vyrokovali lepšie ceny za nové lieky, môže mať Slovensko 35 nových CT prístrojov

Takmer 53 mil. eur usporili v minulom roku Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO) a Ministerstvo zdravotníctva SR tým, že výrobcovia liekov poskytli štátu na nové lieky dodatočné zľavy. Za túto sumu je, napríklad, možné zaobstarať do slovenských nemocníc 35 nových CT prístrojov. Takto ušetrené finančné prostriedky zostávajú vo verejnom zdravotnom poistení a môžu byť použité na poskytovanie zdravotnej starostlivosti slovenským pacientovm. V minulom roku hodnotil Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve  NIHO (HTA agentúra)  11 nových liekov v 14 indikáciách. Tieto hodnotenia slúžia ako podklad pre rezort zdravotníctva pri vyjednávaniach s farmaceutickými firmami o celkovej cene lieku, ktorú budú platiť zdravotné poisťovne.

Na začiatku procesu farmaceutická spoločnosť prichádza na trh s liekom, ktorému stanoví určitú cenu. Následne NIHO podrobí liek analýze najmä z pohľadu jeho prínosu pre pacientov a vypočíta, pri akej cene daný liek spĺňa kritériá tzv. nákladovej efektívnosti tak, ako ich definuje slovenská legislatíva. Hodnotenie následne poskytne NIHO Ministerstvu zdravotníctva SR (MZ SR) a zverejní ho na svojom webovom sídle. V tomto bode príde na rad vyjednávanie o podmienkach úhrady lieku medzi farmaceutickou spoločnosťou a Ministerstvom zdravotníctva SR. Po uzavretí dohody, zasadnutí kategorizačnej komisie a pozitívnom rozhodnutí MZ SR je liek kategorizovaný a môže byť lekármi predpisovaný pre pacientov, ktorí daný liek potrebujú. Avšak, už za dôvernú a nižšiu cenu, ako bol pôvodný návrh farmaceutickej spoločnosti.

„Tak ako v ostatných vyspelých krajinách, aj na Slovensku má NIHO svoje opodstatnenie a dosiahnutá úspora v liekovej politike je toho dôkazom. Tieto financie zostávajú v rozpočte verejného zdravotného poistenia a môžu byť využité na zlepšovanie zdravotnej starostlivosť pacientov na Slovensku. V praxi to znamená, že v roku 2022 sa dostali do kategorizácie aj nákladnejšie lieky, ktoré prinesú zlepšenie zdravia pacientom na Slovensku. Avšak, za priaznivejšie ceny. Firmy totiž vďaka hodnoteniu NIHO poskytli pri vyjednávaní s ministerstvom dostatočnú zľavu na liek tak, aby bola splnená podmienka jeho nákladovej efektívnosti,“ hovorí MA. Michal Staňák, Dr.phil, AKC, riaditeľ NIHO.

NIHO svojou analytickou prácou preukázalo už v prvom kroku svojho fungovania viac ako 40-násobnú návratnosť investície do zriadenia HTA agentúry na Slovensku. „Ako príklad môžeme uviesť hodnotenie liečiva inklisiran, ktoré je určené pre pacientov s vysokým cholesterolom. Naši analytici po konzultácií s rezortom zdravotníctva a Slovenskou kardiologickou spoločnosťou identifikovali viaceré problémy, bolo zmenené indikačné obmedzenie nahrádzanej účinnej liečby etablovanými liečivami a s držiteľom registrácie ministerstvo vyjednalo nové podmienky úhrady. Týmto pričinením NIHO sa pre pacientov na Slovensku nastavila liečba cholesterolu v súlade s medzinárodnými štandardami, a to za udržateľných finančných podmienok,“ hovorí Staňák.

O výsledkoch hodnotenia liekov informuje NIHO na svojej webovej stránke a na kategorizačnom portáli MZ SR, pričom kľúčovým aspektom spolupráce NIHO a MZ SR je dostať aj finančne nákladný liek k slovenským pacientom, avšak za podmienok dosiahnutia nákladovej efektívnosti a udržateľnosti a predvídateľnosti výdavkov na lieky. „Narábame s verejnými zdrojmi, a preto je našou povinnosťou pristupovať k hodnoteniam liekov odborne a profesionálne, a tak vyjednať pre pacientov na Slovensku čo najlepšie podmienky. Nákladová efektívnosť totiž úzko súvisí s udržateľnosťou verejných financií určených na lieky a zdravotnícke pomôcky,“ dodáva generálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej politiky Mgr. Peter Polák, PhD.