Avon proti domácemu násiliu

Avon proti domácemu násiliu je dlhodobý projekt zameraný na bezpečnosť žien, ochranu ich zdravia a života. Jedným z hlavných cieľov je vytvoriť kvalitné a bezpečné podmienky pre ženy, aby mohli viesť život aký si zaslúžia.

Prvá vlna pandémie COVID-19 so sebou priniesla mnohé negatíva, medzi ktoré jednoznačne patril aj nárast prípadov domáceho násilia. Odpoveďou Avonu na túto skutočnosť bola kampaň #IsolatedNotAlone, v rámci ktorej bol predstavený program núdzového grantu. Celosvetovo tak Avon Foundation venoval 1 miliónov dolárov spolu 50-tim organizáciám, ktoré sa zaoberajú problematikou domáceho násilia, co bola pomoc pre  250 000 žien a detí, ktoré boli vystavené  zvýšenej hrozbe domáceho násilia.Na Slovensku podporil sumou 8,000 dolárov Alianciu žien – Cesta späť.

Neľahká situácia sa znova opakuje, preto globálna kozmetická spoločnosť Avon vyzýva celosvetovú verejnosť, aby vystúpila a prelomila mlčanie v oblasti rodového násilia. Vyplýva to z obáv, že najnovšie spoločenské reštrikcie po celom svete vyvolajú opätovne nárast domáceho násilia, ako tomu bolo aj počas prvého lockdownu, kedy sa počet prípadov zvýšil o 20 %. Aktuálne sa zameriava na problematiku nedostatočného nahlasovania prípadov domáceho násilia, nakoľko obete znova zostávajú izolované doma za zatvorenými dverami s agresormi.

Podľa odhadov OSN za každé tri mesiace lockdownu pribudne ďalších 15 miliónov nových prípadov rodovo podmieneného násilia. Domáce násilie sa tak od zavedenia prvých opatrení spojených s lockdownom stalo „tieňovou pandémiou“.

Avon aktuálne predstavuje aj nový protokol rodového násilia a neprestáva apelovať na vlády, aby podporovali poskytovateľov nevyhnutných služieb v prednej línii, a to prostredníctvom svojej stále bežiacej kampane #IsolatedNotAlone. Protokol je určený na podporu zamestnankýň, ktorých sa týka rodovo podmienené násilie. Kladie si za cieľ zvýšiť vnímavosť zamestnancov k otázke rodového násilia, priniesť osvetu, prelomiť mlčanie a podporiť tých, čo to potrebujú.

V nadväznosti na 15 ročné pôsobenie v tejto oblasti bude  po celom svete úzko spolupracovať so svojou sieťou špecializovaných partnerov z radov neziskových organizácií poskytujúcim podporu zamestnankyniam – od právneho poradenstva po psychologickú podporu a konzultácie. Všetky zamestnankyne zažívajúce rodové násilie budú mať nárok na pracovné voľno, aby mohli jednoduchšie vyhľadať pomoc a podporu. Tento nový protokol bude otvoreným zdrojovým dokumentom dostupným online ako vzor pre ostatné organizácie, ktoré chcú zaviesť podobné opatrenia a chrániť svoje zamestnankyne pred rodovým násilím.

 „Zatiaľ, čo svet zameriava svoju pozornosť na riešenie jednej pandémie, ďalší tichý zabijak – rodové násilie – sa ukrýva za zatvorenými dverami. Tento celosvetový problém nabral rozmery epidémie ešte pred nákazou Covid-19. Teraz tu ako nechcený dôsledok izolačných opatrení nevyhnutných pre boj s ochorením Covid-19 máme stav, kedy sú zraniteľné ženy a deti uväznené doma s agresormi. Počet hlásených prípadov domáceho násilia sa počas lockdownu zvýšil, čo potvrdzuje aj organizácia UN Women, ktorá poukazuje na zvýšený počet telefonátov na tiesňové linky v mnohých krajinách Avšak vzhľadom k tomu, že ani dnes nie sú zďaleka všetky prípady nahlásené, vyvstáva  otázka – koľko ľudí doteraz nie je schopných požiadať o pomoc? Je to znepokojujúca predstava, a o to je väčší dôvod, prečo je nutné túto tému verejne preberať, zvyšovať povedomie a šíriť informácie o tom, kde hľadať pomoc. Naša spoločnosť poskytuje prostriedky neziskovým organizáciám v prednej línii, ktoré prevádzkujú tiesňové linky a  služby v rôznych kútoch sveta, a teda vedia, že podpora existuje. Teraz musíme zaistiť, aby o tom ľudia vedeli – a práve preto využívame silu našej päťmiliónovej siete obchodných zástupkýň a zástupcov a širokého digitálneho dosahu, aby sme otvorene vystúpili a šírili osvetu.“  povedala Angela Cretu, CEO spoločnosti AVON.

Predtým ako začala pandémia Covid-19 organizácia UN Women uvádzala vo svojej správe, že menej ako 40 % žien, ktoré zažijú násilie, vyhľadajú pomoc alebo nahlásia trestný čin, ktorý bol na nich spáchaný – menej ako 10 % z nich sa obráti na políciu. Vzhľadom na fakt, že v minulom roku, kedy bolo spolu 243  miliónov žien a dievčat (vo veku 15-49 rokov) po celom svete vystavených sexuálnemu alebo fyzickému násiliu zo strany ich partnera a svetové náklady spojené s násilím na ženách boli odhadované na približne 15 miliónov dolárov, existujú predpoklady, že sa tieto náklady v dôsledku pandémie zvýšia – čo poukazuje na urgentnú potrebu získať ďalšie finančné prostriedky prostredníctvom fundraisingových kampaní.

Na Slovensku spoločnosť v rámci projektu Avon proti domácemu násiliu dlhodobo spolupracuje s organizáciou Aliancia žien. Najnovšie táto mimovládna organizácia zastrešuje projekt Svedectvá. Jeho cieľom je podporiť ženy, ktoré násilie zažívajú a ukázať im, že „v tom“ nie sú samé, že cesta von existuje. Druhým cieľom je priblížiť násilie páchané na ženách verejnosti pomocou príbehov skutočných žien so šťastným koncom. Svojim príbehom môže prispieť každá žena pomocou online formulára. Individuálnym prístupom k ženám a ich životným príbehom je známa aj spoločnosť Avon, preto bolo pre ňu prirodzené stať sa súčasťou tohto projektu ako partner.

Na stránke Svedectva.sk sa nachádzajú aj kontakty na pomoc – telefonické kontakty na krízové linky alebo online formuláre. #WatchMeNow #SledujtMa #AvonIsChanging #AvonSaMeni