Kampaň za bezpečný domov

Násilie páchané na ženách je spoločenský problém, ktorý sa týka nás všetkých a zároveň je to najčastejšia forma porušovania ľudských práv. Bezpečný domov považuje väčšina z nás za samozrejmosť.  Žiaľ, nie pre všetkých je realitou. Na Slovensku takmer každá druhá žena (47%) zažila v partnerskom vzťahu psychické a každá piata (23%) fyzické alebo sexuálne násilie. Mimoriadne alarmujúca je skutočnosť, že až 260 000 žien ročne má obavu ísť domov z dôvodu, čo by sa mohlo stať. Táto obava je pritom viac ako oprávnená. Za posledných 10 rokov bolo podľa údajov Polície Slovenskej republiky na Slovensku partnerom zabitých 68 žien. Problémom je i fakt, že len 8% žien so skúsenosťou s fyzickým a sexuálnym partnerským násilím kontaktovalo políciu.

IKEA sa preto rozhodla reagovať a motivovať spoločnosť k verejnej diskusii, a hľadaniu ciest, ako zamedziť násiliu na ženách v partnerských vzťahoch. Pri tej príležitosti sa zameria na systematickú pomoc a zmenu postojov našej spoločnosti k násiliu páchanému na ženách v nasledujúcich dvoch rokoch. V najbližších dvoch rokoch venuje 660 tisíc eur na systematické riešenia a podporu zmeny postoja spoločnosti k násiliu páchanému na ženách v regióne Slovenska, Česka a Maďarska. Kampaň za bezpečný domov realizuje v spolupráci so ženskou mimovládnou organizáciou Fenestra.   

„Našou víziou je vytvárať lepší každodenný život pre čo najviac ľudí, k čomu neodmysliteľne patrí pocit bezpečia. Sme presvedčení o tom, že domov by mal byť bezpečným miestom pre každého jedného z nás a cítime, že je našou zodpovednosťou  zdôrazniť dôležitosť danej problematiky. Táto téma je stále viac aktuálna aj v kontexte dnešnej situácie spojenej so šírením ochorenia COVID 19. Ľudia trávia čoraz viac času vo svojich domovoch, sme preto silne motivovaní venovať sa danej téme a podniknúť kroky, ktoré zvýšia povedomie o násilí na ženách v partnerských vzťahoch, a rovnako tak prispejú k zlepšeniu súčasnej situácie,“ hovorí Roman Bojko, Manažér pro oblasť rovnosti, diverzity a inklúzie, IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko.

„Vážime si rozhodnutie, výberom ktorého je téma násilia páchaného na ženách, či už súčasnými alebo bývalými partnermi. Aj keď k takémuto násiliu často dochádza za dverami domova, nie je to súkromný problém individuálnych žien, alebo rodiny. Je to problém, ktorý sa týka nás všetkých. Hlas súkromného sektora v diskusii o tejto problematike je dôležitý, keďže práve v ňom pracuje množstvo žien a veľa z nich, žiaľ, zažíva  násilie. Kampaň tak vysiela signál ženám a celej spoločnosti, že pre ňu násilie na ženách nie je neviditeľné, ale skutočné.“ hovorí Dušana Karlovská, programová riaditeľka Fenestry.

Táto iniciatíva má za cieľ  aktívne prispieť ku zmene spoločenského postoja voči násiliu páchaného na ženách v priestoroch domova a iniciovať dialóg na podporu bezpečného domova pre čo najviac ľudí.