Rovnaká práca, rovnaké vzdelanie, rovnaká kvalifikácia, ale rozdielna odmena

Na Slovensku bol podľa agentúry Trexima rodový mzdový rozdiel v roku 2018 opäť v neprospech žien približne 18 %. Ide o rozdiel v priemernej hodinovej mzde v neupravenej forme. Na tejto úrovni rozdiel stagnuje posledných 5 rokov. Inými slovami, zatiaľ čo muž zarobí na Slovensku na trhu práce jedno euro, pre ženu je to len 82 centov.

Ak sa to premení na odpracované dni, tak v roku 2019 od 28. októbra ženy pracujú až do konca roka zadarmo. Aj preto sa tento deň pripomína ako deň rovnosti v odmeňovaní.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Inštitút pre výskum práce a rodiny pri tejto príležitosti zorganizovali verejnú diskusiu s odborníčkami „Platia aj vás ženským eurom?“, aby upozornili na nerovnaké odmeňovanie žien v spoločnosti a ponúkli riešenia, ako možno túto situáciu zmeniť.

Podľa Súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti v SR sa najvýraznejšie rozdiely v mzdách prejavujú u vysokoškolsky vzdelaných ľudí v riadiacich pozíciách, a to najmä v podnikateľskom sektore. Pritom vysokoškolské vzdelanie ukončuje viac žien ako mužov – až 62 % zo všetkých absolventiek a absolventov vysokých škôl za rok 2018 boli ženy.

„Ženy v porovnaní s mužmi taktiež vo výrazne väčšej miere zarábajú minimálnu mzdu. Na nižšie odmeňovanie žien na trhu práce majú vplyv viaceré faktory, ktoré súvisia skôr so stereotypmi a predsudkami, ktoré sa s prácou žien spájajú,“ pripomína riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR  Oľga Pietruchová( na obr.)

 ,,Ženy sú prevažne zamestnávané vo verejnej sfére a v nižšie ohodnotených odvetviach ako napríklad učiteľské a zdravotnícke profesie a sociálna pomoc. Kým muži sú častejšie obsadzovaní  do  vyšších a lepšie platených manažérskych pozícií a v sektoroch, ktoré sú lepšie ohodnotené ako napríklad informačné technológie a automobilový priemysel. Už výber povolania u dievčat a chlapcov podmieňuje, ako budú v budúcnosti zarábať, napr. rozdiel medzi zárobkom IT pracovníka a sociálnou pracovníčkou či zdravotnou sestrou je enormný, hoci všetci získali vysokoškolské vzdelanie.“

Výsledkom takýchto stereotypov a predsudkov sú potom rozdiely v pomere ženskej a mužskej pracovnej sily v odvetviach a povolaniach. To znamená, že zamestnanosť žien je koncentrovaná do určitých odvetví a profesií, pričom tieto odvetvia sú nižšie odmeňované ako už spomenuté učiteľské profesie, pomáhajúce profesie v sociálnej práci, v zdravotníctve, nižšie administratívne pomocné práce. Práve pre rodovú socializáciu sú to najmä ženy, ktoré majú na pleciach starostlivosť o deti a rodinu a sú zvyčajne vychovávané tak, aby neboli príliš priebojné a sebavedomé. Napríklad o varenie a chod domácnosti sa aspoň hodinu denne stará 60 % žien a len 16 % mužov, pri partnerských pároch s deťmi je to až 87 % žien a len 18 % mužov.

Podľa štúdie Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR je výhodné znížiť či odstrániť rodový mzdový rozdiel pre fungovanie ekonomiky.Lepšie zužitkovanie a ohodnotenie pracovnej sily žien by zvýšilo ponuku pracovných síl v období, keď ich začína byť nedostatok a prispelo by k celkovému potenciálu ekonomiky.

Aj ženy na rovnakej pracovnej pozícii zarábajú na Slovensku podľa Treximy o 8,62 % menej ako muži napriek tomu, že majú rovnakú kvalifikáciu a náplň práce. To je údaj, pri ktorom  sa už dá hovoriť o priamej či nepriamej diskriminácii. Proti takejto diskriminácii sa dá brániť na základe antidiskriminačného zákona a Zákonníka práce.

Využívaním existujúcich zákonov na ochranu pred platovou diskrimináciou, napr. cez inšpektoráty práce , podporou transparentnosti v oblasti odmeňovania a  nestereotypnou výchovou a vzdelávaním dievčat a chlapcov.  Tieto nástroje sú však málo využívané. Preto sú potrebné koordinované riešenia na znižovanie a odstraňovanie rodového mzdového rozdielu zo strany zamestnávateľov, štátu a antidiskriminačných inštitúcií.

Pre nedostatok informácií v tejto oblasti sa Inštitút pre výskum práce a rodiny rozhodol spustiť poradenský portál pre ľudí, ktorí zažívajú diskrimináciu na základe pohlavia/rodu napríklad v odmeňovaní, kde im odborníci a odborníčky poradia, ako svoju situáciu riešiť. Na portáli môžu získať radu aj inštitúcie, aké pozitívne opatrenia môžu zaviesť na zníženie rodového mzdového rozdielu. Poradenský portál sa nachádza na stránke: www.totojerovnost.sk