Kedy vyhľadať pomoc logopéda?

Reč zohráva v našom živote kľúčovú úlohu.  Začína  sa vyvíjať u bábätka akonáhle príde na svet. V priebehu života sa kultivuje a ďalej rozvíja. Lenže nie vždy ide všetko podľa tabuliek. Niektoré deti preferujú na dorozumievanie sa ukazovanie prstom a nehovoria ešte ani v troch rokoch, prípadne majú svoju vlastnú reč, ktorej nikto nerozumie. Dôvodov môže byť viac, rodičia sa často stretávajú s diagnózou oneskorený vývin reči alebo narušený vývin reči. Predškolský vek je obdobie, ktoré by sa nemalo  premeškať pri náprave porúch, či nedostatkov vo vývine reči. Na túto tému sme sa bližšie porozprávali s Mgr. Kristínou Prosuchovou, školskou logopedičkou ( na obr.), ktorá pôsobí na Paneurópskej súkromnej základnej škole, škole s inkluzívnym vzdelávaním v experimente Ministerstva školstva SR.

  • Rodičia, a niekedy aj odborníci, si kladú otázku – kedy je  vhodný čas začať u dieťaťa  s logopedickou terapiou?

Vývin reči úzko súvisí s motorikou, myslením, kogníciou, vnímaním dieťaťa, a je dôležitým prediktorom schopnosti učiť sa písať a čítať a samotného procesu učenia. Práve preto by sme mali poznať ako má prebiehať vývin reči zdravého dieťaťa. Samotná reč a porozumenie dieťaťa by mali byť pre nás ukazovateľmi správneho napredovania vo vývine.

Pri mojej práci školskej logopedičky vidím, že neskorá návšteva logopéda – neskorá diagnostika a následne oneskorené riešenie problému v reči dieťaťa vedú k ďalším problémom v školskom veku. Tieto problémy sa začnú nabaľovať s narastajúcimi požiadavkami, ktoré sú kladené na každé dieťa v škole.

Všeobecne platí, že ak sa rodičom vývin reči dieťaťa nepozdáva, mali by sa o tom poradiť s odborníkom. Pre nápravu alebo zmiernenie rečových porúch je optimálny práve predškolský vek.

  • Každé dieťa je iné. Niektoré sa vyvíja rýchlejšie, iné pomalšie. Rovnako je to aj s prvými slovami.  Dajú sa vo všeobecnosti charakterizovať časové miľníky optimálneho vývinu  reči dieťaťa?

V období prvého roku dieťaťa by sme mali spozorovať v reči prvé detské slová. Okolo 12.mesiaca dieťa začína tvoriť jedno až 16 slov. Medzi prvé slová zaraďujeme zvuky, ktorými dieťa zámerne  pomenováva predmety alebo činnosti.  Patria sem aj citoslovcia ako napríklad mňau, hav. Dieťa v tomto období tiež využíva gestá na komunikáciu s rodičmi a blízkymi.

V období 18. až 24. mesiacov dieťa začína tvoriť dvojslovné výpovede, t.j. tvorí slovné spojenia ako napríklad – mama daj. Dieťa v tomto období začína používať prvú gramatiku – začína tvoriť množné číslo, rozkazovací spôsob a začína sa v jeho prehovoroch objavovať  minulý čas.

Medzi 24. až 30. mesiacom sa dieťa začína vyjadrovať v rozvitých vetách, dieťa vyjadruje každý pád. V období medzi druhým a tretím rokom sa slovná zásoba dieťaťa markantne zväčšuje, dieťa začína tvoriť súvetia a v reči sa objavujú spojky, používa predložky, skloňuje podstatné mená. Dieťa by malo mať záujem o komunikáciu s rodičmi a svojimi rovesníkmi a taktiež záujem o hru s nimi.

  • Zvyčajne  rodičia zaregistrujú, že niečo nie je v poriadku. Napríklad, že ich dieťa komunikuje inak ako jeho rovesníci, vlastnou rečou, alebo gestami. Kedy teda navštíviť logopéda?

Každé dieťa sa vyvíja individuálne, no rodič by mal minimálne spozornieť, ak jeho dieťa nedosahuje, prípadne zaostáva, za všeobecne známymi medzníkmi vývinu reči, ktoré sme už spomínali vyššie. Pokiaľ je zaostávanie v reči do 6 mesiacov, hovoríme o oneskorenom vývine reči dieťaťa. Ak je zaostávanie dlhšie ako 6 mesiacov ide o narušený vývin reči dieťaťa, tzv. vývinovú dysfáziu. Presnú diagnózu určuje logopéd v spolupráci s psychológom. Počas vývinu reči môžu nastať problémy, ktoré sú vývinovo prirodzené a časom pominú. Avšak inak je to, ak ide o poruchu, ktorá je širšie vývinovo podmienená. Včasná diagnostika a následná logopedická intervencia sú prvým predpokladom správneho napredovania dieťaťa v jeho vývine.

Logopéda je vhodné navštíviť:

  • ak dieťa nemá po druhom roku života potrebu vyjadrovať pomocou reči a komentovať činnosti a predmety okolo neho- teda nemá záujem o komunikáciu a sociálny kontakt s blízkymi osobami – rodičmi, rodinou a rovesníkmi
  • ak dieťa v dvoch rokoch netvorí aspoň 10 zrozumiteľných slov, a netvorí dvojslovné spojenia
  • ak je reč  dieťaťa pre okolie nezrozumiteľnou,  dieťa komolí slová a má problém opakovať dlhšie slová – teda jeho prehovory sú málo zrozumiteľné
  • ak po treťom roku  tvorí hlásku na nesprávnom mieste, ak má dieťa po štvrtom  roku nesprávnu výslovnosť viacerých hlások
  • ak v reči dieťaťa pretrvávajú dysgramatizmy – dieťa nesprávne ohýba slová, nepoužíva predložky, ani po opakovanom predloženom správnom vzore
  • ak sa objavili neplynulosti reči, ktoré pretrvávajú dlhšie ako 6 mesiacov a dieťa tvorí reč s nadmernou námahou a psychickým napätím

Pri akejkoľvek pochybnosti ohľadom vývinu reči  dieťaťa netreba odkladať návštevu logopéda. Pracovňa logopéda je pestrofarebná miestnosť, plná hračiek, v ktorej sa deti cítia príjemne. Logopéd pomocou diagnostických testov zistí úroveň reči dieťaťa a zistené výsledky konzultuje ju s rodičmi. Vysvetlí im, ako správne dieťa stimulovať, aké podnety sú pre neho vhodné, ako s ním správne komunikovať a odporučí vhodné pomôcky k rozvoju reči. Zároveň upozorní na to, čo nie je úplne vhodné a čo je nutné obmedziť, napríklad každodenné dlhé vysedávanie malého dieťaťa pred televíziou a podobne. Ak je potrebné začať pravidelnú logopedickú terapiu, rodičia  musia s dieťaťom cvičiť podľa inštrukcií pravidelne aj v domácom prostredí. Spolupráca je v tomto prípade veľmi dôležitá, rovnako aj trpezlivosť a dôslednosť sú základným predpokladom úspechu.

Ďakujem za rozhovor

Martina Galátová

Článok vznikol ako súčasť projektu Poradenstvo a osveta pre rodiny detí so zdravotným znevýhodnením ohrozených diskrimináciou, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Projekt realizuje RATA o.z. www.rata.sk