Čo potrebujú rodičia detí s vývinovými poruchami?

Dozvedieť sa, že  dieťa trpí vývinovou poruchou , je pre rodiča rana. Rodina sa naraz ocitne v situácii, ktorú nečakala a ktorú nepozná. Prijať  fakt, že  dieťa sa odlišuje od ostatných detí, je často pre rodičov jedna z najťažších vecí.

Rodičia dieťaťa, ktorému bola práve diagnostikovaná vývinová porucha ako napr. autizmus, sa s novou situáciou vyrovnávajú zvyčajne vo viacerých fázach, približuje špecializovaná psychoterapeutka Katarína Štefaničiaková.

,,Môžu prežívať smútok, potlačený hnev a ďalšie pocity.  Často sa objavia  depresívne prejavy, seba obviňovanie, pesimistické zmýšľanie, seba deštrukčné správanie a emocionálne vzdialenie sa vo vzťahu či už s dieťaťom alebo medzi rodičmi. Sú to prirodzené  obranné mechanizmy, ktoré však zabraňujú rodičom vyrovnať sa s postihnutím dieťaťa, s ich reálnou situáciou, narúšajú vzťahy, často spôsobujú sociálnu izoláciu rodiny alebo jej členov, či výskyt psychosomatických problémov.

Šok

Šok sa dostaví, keď sme zasiahnutí príliš silnými emóciami (napr. vyrieknutím diagnózy). Náš mozog spustí ochranný mechanizmus, ktorý blokuje naše pocity a tým chráni našu psychiku pred narušením. Ľudia väčšinou uvádzajú, že nič nepociťujú, emócie sú otupené alebo prežívajú ďalší stav úzkosti. Napríklad budete pokračovať v živote akoby sa nič nestalo (popretie), poviete si, že je to len prechodné obdobie bez potreby riešenia, pokúsite sa svoje emócie potláčať alebo odďalovať , začnete sa vyhýbať  rodinnému prostrediu a pod..

Hnev

Hnev, ktorý môže prekrývať pocit viny alebo ľútosť či smútok. Úzkosť bráni pred skutočným pocitom, ktorým je väčšinou hnev a spôsobuje utrpenie. Človek môže robiť iracionálne rozhodnutia, byť emocionálne neprístupný, psychicky vzdialený od dieťaťa, cítiť sa napäto, vyčerpane. Byť podráždený, reagovať impulzívne. Byť plačlivý. Mať pretrvávajúce pocity smútku či zníženú reguláciu emócii. Prežívať obdobie zmätku v emóciách, myšlienkach. Mať nedostatok motivácie. Neschopnosť udržiavať normálne činnosti. Neschopnosť sústrediť sa. Môžu sa dostaviť psychosomatické problémy ako napríklad bolesti hlavy, brucha, svalov a ďalšie.

Akceptácia

Jedným z posledných štádií pri vysoko záťažovej situácii je jej  akceptácia. Neznamená to definitívne zvládnutie všetkých záťaží, ale reakcie sú už v zmenenej – prijateľnejšej podobe. Zároveň to znamená, že sme prijali situáciu a tak máme možnosť vidieť nové spôsoby a aktívne sa stavať k danej situácii, či problémom. Napomôcť tak dieťaťu.

Spomenuté štádiá sú síce prirodzené obranné mechanizmy a reakcie, vzniknutej novej situácii však nepomôžu a nič neriešia. Preto je dôležité čím skôr pozbierať sily a zaujať aktívny postoj.

Ako efektívne zvládať svoje pocity a emócie, ako sa vysporiadať s danou záťažovou situáciou?

Ak si máme zachovať svoje duševné zdravie, musíme byť schopní vnímať svoje pocity, vedieť ich identifikovať, dávať ich najavo a vedieť ich reflektovať. Ľudia, zvlášť v situáciách, ktoré sú náročné, majú problém orientovať sa v pocitoch. Preto by sa  rodičia detí s vývinovými poruchami rozhodne nemali uzatvárať do svojho problémového kruhu, ale aktívne vyhľadať pomoc. Poradenstvo rodičom má dôležité miesto v celom systéme psychologickej, terapeutickej a sociálnej pomoci“, uzatvára  špecializovaná psychoterapeutka Katarína Štefaničiaková.

Pomocnú ruku poskytuje projekt Poradenstvo a osveta pre rodiny detí so zdravotným znevýhodnením ohrozených diskrimináciou, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Projekt realizuje RATA o.z.

OZ RATA pomáha ratovať

Čím skôr rozpoznáme u dieťaťa problémové príznaky a vývinové odchýlky, tým efektívnejšie vieme stimulovať jeho ďalší rozvoj. S cieľom sprístupniť rodinám detí s poruchou autistického spektra (PAS), poruchami pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)  a inými vývinovými poruchami možnosti včasnej diagnostiky a efektívnej intervencie, ktoré sú nevyhnutným predpokladom stimulácie ďalšieho rozvoja dieťaťa vzniklo v apríli 2015 občianske združenie RATA.

Zameriava sa  na šírenie osvety v tejto oblasti a zároveň na zvyšovanie kompetencií rodičov, asistentov a učiteľov pri rozvíjaní schopností dieťaťa prostredníctvom špecializovaného vzdelávania a poradenstva.

​Občianske združenie RATA organizuje verejné workshopy a prednášky v spolupráci s domácimi a zahraničnými partnerskými organizáciami, presadzuje dostupnosť odborne vedenej Aplikovanej behaviorálnej analýzy (ABA) na Slovensku, v spolupráci s Katedrou špeciálnej pedagogiky PF Prešovskej univerzity a odborníkmi zo zahraničných univerzít sa angažuje v zavedení univerzitného štúdia ABA na Slovensku.

V rámci občianskeho združenia funguje RATA centrum, ktoré je  terapeuticko-vzdelávacím centrom pre deti s poruchami autistického spektra, ADHD a inými vývinovými poruchami od 2 – 12 rokov a ich rodiny. Zabezpečuje ambulantné terapie pre deti, konzultácie a vzdelávacie workshopy a kurzy pre rodičov a terapeutov, ktorí danými prístupmi pracujú.

Viac na www.rata.sk