Rodičia detí s vývinovými poruchami majú skúsenosti s diskrimináciou

Okolie im často nerozumie, deti sú považované za nevychované

Štatistické údaje hovoria, že na Slovensku je približne 30-tisíc rodičov, ktorých deťom  diagnostikovali autizmus, či inú vývinovú poruchu. V mnohých prípadoch je diagnóza stanovená neskoro. Pri vývinových poruchách totiž  platí, že čím skôr sa s liečbou začne, tým lepšie  sú výsledky. Pretože čím je dieťa mladšie, tým lepšie sa dá robiť špeciálna terapia a tým menej potom musí  dobiehať v rozvoji v porovnaní s normálnymi deťmi svojho veku.

                  

                            Ilustračné foto: pexels.com

Často sa stáva, že poruchu diagnostikujú pri zápise do predškolského zariadenia  a dieťa do materskej školy odmietnu vziať. Rodičia dostanú potvrdenie o diagnóze a matky zväčša zostávajú s dieťaťom doma do šiestich rokov, teda do obdobia, keď by malo nastúpiť na povinnú školskú dochádzku. Výnimočné nie sú ani prípady, že vývinová porucha  je zistená  až vo veku šiestich rokov, keď dieťa neúspešne absolvuje zápis do školy.

Máme nedostatok škôlok, ktoré by sa vedeli takýmto deťom venovať a ani počet odborných a diagnostických centier nepokrýva dopyt. Pomocnú ruku poskytuje projekt Poradenstvo a osveta pre rodiny detí so zdravotným znevýhodnením ohrozených diskrimináciou realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

,,Ide o poradenstvo pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením, najmä autizmom, ale aj inými vývinovými poruchami,“ vysvetľuje koordinátorka projektu Jana Muránska. ,,Rodič nás kontaktuje zvyčajne mailom, alebo telefonicky. Dohodneme  termín ambulantnej konzultácie s poradkyňou, ktorá rieši špeciálno-pedagogické záležitosti a sociálne správanie sa dieťaťa.  Nasleduje  stretnutie s ďalšou poradkyňou, ktorá zhodnotí senzomotorický vývin a potom spolu nastavíme rodičom odporúčania, čo s dieťaťom robiť, aby čo najlepšie napredovalo. Obe poradkyne pracujú metódami, ktoré dokáže rodič pod ich vedením aplikovať samostatne v domácom prostredí. Ak treba, kontaktujeme aj poradkyňu pre sociálnu oblasť, ktorá nasmeruje postup napríklad pri vybavovaní preukazu ZŤP, či predĺžení rodičovskej atď.

Prostredníctvom týchto špecializovaných typov poradenstva dostanú rodičia zdravotne znevýhodnených detí komplexnú podporu na jednom mieste. Našim cieľom je poskytnúť poradenstvo a osvetu  potrebnú k tomu, aby deti boli schopné adaptovať sa, zaradiť do kolektívu a ich matky sa mohli vrátiť späť do práce. Popri tom aj osvetovými aktivitami prispieť k zvýšenej miere citlivosti našej spoločnosti. Rodičia zdravotne znevýhodnených detí majú  skúsenosti s diskrimináciou. Okolie im často nerozumie, deti sú považované za nevychované a ich rodičia za neschopných dobre vychovať svoje potomstvo. 

Poradenstvo robíme ambulantnou a terénnou formou, bezplatne pravidelne a dlhodobo. Častokrát telefonicky a emailom, najmä v prípade rodičov, ktorí majú pochybnosti o vývine svojich detí a chcú sa uistiť, či je v ich prípade potrebné odbornú pomoc vyhľadať. Projekt bude trvať do augusta 2021“, uzatvára Jana Muránska.

Tento projekt sa realizuje RATA o.z. vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.