COVID-19 a jeho následky

Koronavírusová infekcia, s ktorou svet už rok bojuje, zanecháva dlhodobé následky u mnohých pacientov aj v prípade, keď nešlo o ťažko chorých, ktorí by sa museli liečiť v nemocnici.

Jedným z mnohých nebezpečenstiev nového koronavírusu je jeho záhadná schopnosť podporovať tvorbu krvných zrazenín v tele, ktoré sú následne zodpovedné za pľúcnu embóliu. O dlhodobých následkoch COVID-u štúdie ešte len prebiehajú. Na otázky týkajúce sa vplyvu COVID-19 a kardiovaskulárnych komplikácií, odpovedá kardiologička MUDr. Anna Vachulová PhD. (na obr.)

Ktoré z kardiovaskulárnych komplikácií spôsobuje COVID-19?

Pri infekcii COVID-19 môže dôjsť k poškodeniu srdca na rôznych úrovniach. Jednak môže dôjsť k rozkolísaniu hodnôt krvného tlaku, vzniku arytmií, zápalu srdcového svalu, až k akútnemu srdcovému zlyhávaniu. Obávanou komplikáciou môže byť poškodenie koronárnych ciev trombózou, so vznikom poškodenia koronárnych tepien až infarktu myokardu. Komplikácie infekcie COVID-19 sa môžu vyskytnúť u ľudí bez známeho KV ochorenia, no môžu viesť k zhoršeniu preexistujúceho KV ochorenia.

Veľa sa hovorí o komplikáciách liekov používaných pri liečbe COVID-19. Môžu tieto lieky vyvolať srdcové ťažkosti?

Pri liečbe COVID-19 sa využíva celá škála liekov, ktoré môžu mať interakcie s užívanými liekmi pacienta a to môže viesť k ovplyvneniu kardiovaskulárneho aparátu.  

Mnoho ľudí sa lieči na vysoký krvný tlak. Objavili sa informácie, že práve tieto lieky môžu mať vplyv na ťažší priebeh ochorenia COVID-19.  Sú tieto obavy opodstatnené?

Tieto tvrdenia sú neopodstatnené a zavádzajúce. Preto Európska kardiologická spoločnosť i Slovenská kardiologická spoločnosť vydali už v prvej  vlne stanovisko o nutnosti pokračovania v liečbe antihypertenzívami. Vysadenie antihypertenzívnej liečby môže viesť k závažným, nielen kardiovaskulárnym komplikáciám, ako napríklad: vznik cievnej mozgovej príhody, akútneho infarktu myokardu, zlyhania obličiek, atď. Takýto stav vyžaduje hospitalizáciu pacienta, čo v dobe pandémie zvyšuje riziko nákazy COVID-19. Z viacerých krajín (Čína, Taliansko, Francúzsko, USA) boli publikované dáta, že ak pacienti dôsledne užívali predpísané antihypertenzíva mali v prípade nakazenia COVID-19 ľahší priebeh infekcie, nižšiu potrebu hospitalizácií, kratšiu dobu hospitalizácií a nižší výskyt kardiovaskulárnych komplikácií.  Preto odkaz pre pacientov – nepočúvajte neopodstatnené fámy.

Podľa istej nemeckej štúdie môže COVID-19 zanechať na srdci štrukturálne zmeny, aké sa na tomto orgáne objavujú po infarkte. Čím je to spôsobené?

Je to v  dôsledku toho, že zápal vyvolaný vírusom COVID-19 vedie k aktivácii systému zrážania krvi (tzv. prokoagulačný efekt). V dôsledku toho dôjde k poškodeniu koronárnych ciev trombózou ako pri infarkte myokardu.

Môžu sa závažné komplikácie po prekonaní COVID-19 objaviť aj u zdravých ľudí z kardiologického hľadiska?

Áno, ako som uvádzala vyššie, závažné komplikácie sa môžu vyskytnúť aj u ľudí bez známeho KV ochorenia. Avšak niektorí ľudia nemusia vedieť, že majú KV ochorenie, napríklad majú nediagnostikovanú artériovú hypertenziu. A v priebehu infekcie alebo po infekcii COVID-19 sa to môže prejaviť závažnejším poškodením KV systému. Preto je dôležité, aby ľudia nezabúdali na prevenciu a liečbu KV ochorení i v dobe pandémie COVID-19.

Aký vplyv má na srdce poškodené pľúcne tkanivo?

Sekundárne môže viesť k poškodeniu a preťaženiu srdca.

Môže sa u pacientov neskôr vyskytnúť poškodenie srdcového svalu aj v prípade, že ochorenie COVID-19 malo ľahký priebeh?

Je to menej pravdepodobné.

Dá sa už dnes predpokladať, či pacienti, ktorí koronavírusovú infekciu prekonali a objavili sa u nich kardiovaskulárne komplikácie, majú srdce poškodené dočasne alebo trvalo?

To treba u každého pacienta posúdiť prísne individuálne. Ako som spomínala, záleží na prítomnosti a liečbe preexistujúceho KV ochorenia.

Veľmi nebezpečnou komplikáciou je embólia. U koľkých pacientov s COVID-19 sa štatisticky vyskytne?

Na základe metaanalýzy štúdií publikovanej v minulom roku môže byť  riziko tromboembólie až 20%.

I napriek spomínaným komplikáciám, mali ste aj  aj takých pacientov, ktorých v súvislosti s COVID-19 postihli kardiovaskulárne komplikácie, no napriek tomu prežili a zotavili sa?

Áno. Máme takých pacientov. Preto apelujem na všetkých pacientov, dodržiavajte všetky odporúčania lekárov a užívajte predpísanú liečbu.

Môžu lieky na riedenie krvi pomôcť pacientom minimalizovať riziká súvisiace s krvnými zrazeninami?

Áno. Avšak lieky na riedenie krvi musia byť ordinované odborníkmi. Pretože lieky na riedenie krvi na jednej strane minimalizujú riziko vzniku krvných zrazenín, ale na druhej strane zvyšujú riziko krvácania. Neodborné a neopodstatnené užívanie liekov na riedenie krvi môže mať za následok krvácavé komplikácie, napr. z tráviaceho traku. Liečba liekmi na riedenie krvi patrí do rúk odborníkom a riadi sa príslušnými odporúčaniami.

Do skupiny chronických srdcovocievnych ochorení patria pacienti s kardiostimulátorom. Môžu sa u nich vyskytnúť komplikácie ?

Neexistuje dôkaz, že vírus útočí a infikuje implantované zariadenia ako sú kardiostimulátory alebo spôsobuje infekčnú endokarditídu u pacientov s ochoreniami srdcových chlopní. Avšak samozrejme platí, že každý pacient s chronickým srdcovo-cievnym ochorením má predispozíciu ťažšieho priebehu ochorenia. Napriek tomu, že títo pacienti patria do ohrozenej skupiny ľudí, nevieme vopred predpokladať a generalizovať aká bude imunitná odpoveď u jednotlivých pacientov.

Je telemedicína efektívny nástroj v liečbe alebo prevencii kardiovaskulárnych komplikácií?

Telemedicína je efektívny nástroj, ktorý významne pomáha najmä počas pandémií. Mnohí lekári komunikujú s veľkým množstvom svojich pacientov práve telefonicky alebo emailovo aj dnes, avšak robia to z vlastnej vôle a na úkor svojho času, pretože za takýto výkon nemajú zaplatené. Okrem toho by sme však prostredníctvom inovatívnych medicínskych technológií v kardiológii vedeli pacientov manažovať oveľa efektívnejšie. Moderné technológie nám umožňujú  oveľa jednoduchšie detekovať napríklad poruchy srdcového rytmu a zahájiť včasnú a správnu liečbu.

-mz-