Téma včasného úniku moču je tabuizovaná, pacienti majú ostych hovoriť o tomto zdravotnom probléme so svojim lekárom

„Neustále  sa stretávame s tým, že téma včasného úniku moču je tabuizovaná, pacienti majú ostych hovoriť o tomto zdravotnom probléme so svojim lekárom. Inkontinencia im pritom významne narúša kvalitu života. Aj preto je dôležité odtabuizovať túto tému, hovoriť o nej na verejnosti podobne, ako o ktoromkoľvek inom zdravotnom probléme,“ hovorí Marica Laščeková, predsedníčka pacientskej organizácie InkoFórum.

Súčasťou odtabuizovania témy by mal byť aj povinný skríning na včasné odhalenie úniku moču, ktorý by realizovali všeobecní lekári v rámci preventívnych prehliadok. „Ide skutočne o pomerne jednoduchý dotazník, ktorý je štandardizovaný aj Európskou urologickou spoločnosťou. Prostredníctvom niekoľkých otázok vie všeobecný lekár zistiť, či sa jedná o rizikového pacienta, ktorý má problém s inkontinenciou moču. Následne môže tento problém riešiť v rámci svojej ambulantnej praxe, alebo ak ide o závažnejší problém, môže pacienta odoslať k špecialistovi. Čím skôr sa tento zdravotný problém odhalí, tým rýchlejšie sa môže začať s liečbou,“ hovorí prof. MUDr. Ján Švihra, M.D. PhD., urológ a prodekan Jesseniovej LF UK v Martine.

Problematika zavedenia skríningového programu na úrovni všeobecných lekárov bola nosnou tému InkoFóra 2021, na ktorom sa zúčastnili aj ďalší odborníci a zástupcovia pacientov zaoberajúci sa problematikou inkontinencie moču. Zhodli sa na tom, že treba  na úrovni zdravotných poisťovní otvoriť širšiu diskusiu k zavedeniu takého nástroja na včasné odhalenie tohto ochorenia, ktoré nie je finančne náročné, ale vie významným spôsobom zlepšiť a skvalitniť život mnohým pacientom.

Okrem odtabuizovania témy inkontinencie a zavedenia skríningového programu bude dôležité sústrediť sa v nasledujúcom období aj na zmeny v systéme vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a lekárov, a  to najmä praktických všeobecných lekárov, ako lekárov prvého kontaktu. Prof. Švihra pripomenul, že na túto tému už odborníci diskutujú na úrovni rezortu zdravotníctva. „Obsahovo máme vzdelávanie nastavené správne, problém je v organizácii vzdelávania a jeho forme. Túto oblasť musíme významne zmeniť tak, aby sme boli viac flexibilní, a umožnili lekárom doplniť si vzdelanie aj v čiastkových oblastiach podobne, ako je tomu napríklad v Českej republike,“  hovorí prof. Švihra.

V rámci svetového týždňa inkontinencie a podujatia InkoFórum 2021 sa odborníci zhodli aj na potrebe systematického vzdelávania pacientov a ich adherencie.

-rf-