Ako riešiť problém, že slovenská populácia starne a v zariadeniach sociálnych služieb chýba približne 25% kvalifikovaného personálu?

Slovensko už dnes postráda niekoľko stoviek pracovných miest v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré budú v budúcnosti stále viac a viac preferované.  
„Vďaka medicínskemu pokroku sa aj na Slovensku predlžuje dĺžka života človeka, avšak na strane druhej, podobne ako v iných vyspelých krajinách, aj u nás populácia starne. Už dnes máme vážny problém s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily v zariadeniach sociálnych služieb a tento fakt bol hlavnou motiváciou našej spoločnosti k založeniu Nadačného fondu Hartmann. Prvoradým cieľom fondu je podporovať ľudí, ktorí chcú zmeniť svoju profesiu a chcú sa stať opatrovateľmi na Slovensku,“ hovorí Ľubica Bezeli z Nadačného fondu Hartmann.

Nadačný fond Hartmann v rámci prvej grantovej výzvy určenej pre záujemcov o kurz opatrovania prerozdelil viac ako 6000 eur. Celkovo tak podporí 22 žiadateľov, ktorí sa rozhodli zmeniť svoju profesiu a stať sa opatrovateľmi v niektorom zo zariadení sociálnych služieb v rámci Slovenska. Prostredníctvom fondu im budú preplatené  náklady na absolvovanie povinnej rekvalifikácie a získanie certifikátu, ktorý ich oprávňuje uchádzať sa o pracovné miesto v sociálnych službách na pozícii opatrovateľ. Cieľom grantového programu je zároveň motivovať ľudí pracovať v sektore sociálnych služieb, poukázať na dôležitosť a nenahraditeľnosť profesie opatrovateľ a finančným stimulom v podobe refundácie nákladov na absolvovanie rekvalifikačného kurzu pomôcť zariadeniam sociálnych služieb nachádzať na trhu práce dostatok odborne pripravených uchádzačov o prácu opatrovateľ.

Prvá grantová výzva bola určená pre tých, ktorí nie sú vedení na Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, ale majú silnú motiváciu zmeniť svoju doterajšiu profesiu. Pokiaľ im ich sociálna a ekonomická situácia nedovoľuje uhradiť si rekvalifikačný kurz, žiadatelia mohli požiadať Nadačný fond Hartmann v prvej grantovej výzve  o refundáciou týchto nákladov.

Žiadosti posudzovali odborníci na sociálnu problematiku a prihliadali na niekoľko dôležitých kritérií, najmä na motivačný faktor žiadateľa. Pridanou hodnotou bola aj Zmluva o budúcej pracovnej zmluve, ktorou žiadatelia vedeli deklarovať reálny záujem pracovať po skončení rekvalifikácie v niektorom zo zariadení sociálnych služieb na Slovensku.

„Pre nás ako hodnotiteľov žiadostí bolo kľúčové to, aby v konečnom dôsledku boli podporení tí žiadatelia, ktorí si túto profesiu vybrali z vlastného  presvedčenia. Vidia zmysel v tejto práci, majú obrovskú mieru empatie s chorými a starými ľuďmi. Sme radi, že podporíme 22 žiadateľov, ktorí prejavili úprimný záujem o túto profesiu, ale  bez finančnej podpory zo strany Nadačného fondu, nemohli rekvalifikáciu absolvovať,“ hovorí Lýdia Brichtová o občianskeho združenia SocioFórum, o.z. a  členka Výboru Nadačného fondu Hartmann.

„Dlhodobo sa stretávame s problémom nedostatku kvalifikovaného personálu pre zariadenia sociálnych služieb. Na strane druhej tí, ktorí by aj mali záujem o túto prácu, nemajú potrebnú kvalifikáciu a ich finančná situácia im neumožňuje investovať vlastné zdroje do rekvalifikácie. Z tohto pohľadu vítame iniciatívu Nadačného fondu Hartmann. Veríme, že minimálne finančná bariéra súvisiaca s nákladmi na rekvalifikáciu bude odstránená, čo umožní viac motivovať potenciálnych záujemcov o prácu v zariadeniach sociálnych služieb,“ hovorí Anna Ghannamová, prezidentka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR.  

Nadačný fond Hartmann okrem tejto grantovej výzvy realizuje dlhodobú osvetovú kampaň ĎAKUJEME, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na dôležitosť práce opatrovateľov, vzdať im vďaku a spoločenské uznanie v ich práci. „Opatrovatelia na Slovensku si zaslúžia našu pozornosť, podporu a pomoc. Ďakujeme je to najmenej čo môžeme pre nich urobiť. Sme presvedčení, že táto profesia a ľudia ktorí ju vykonávajú si zaslúžia celospoločenské uznanie,“ uzatvára Eva Šaradinová zo spoločnosti Hartmann.

-mb-