Ako pomôcť deťom, ktoré nevidia?

Ako pomôcť deťom, ktoré nevidia, pretože ich mozog nefunguje správne? Ako podporiť rodičov v lepšom porozumení ich dieťaťu a v rozvoji vzájomnej komunikácie? A ako efektívne viesť tím, ktorý je neustále rozbehnutý v teréne a zároveň potrebuje zdieľať informácie? Odpovede na tieto otázky hľadalo centrum včasnej intervencie Raná starostlivosť prostredníctvom projektu Vitálne kapacity.

Nezisková organizácia Raná starostlivosť prevádzkuje Centrum včasnej intervencie pre rodiny s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením.

„Záujem o naše služby rastie, rozširuje sa aj náš tím. Znamená to prirodzene väčšie nároky na financovanie, manažment, riadenie, ale aj vzájomnú tímovú spoluprácu a zdieľanie,“ hovorí riaditeľka centra Zuzana Krchňavá. Manažment organizácie je náročný, pretože sedemčlenný tím pracuje najmä v teréne – v domácnostiach rodín. Pritom výmena informácií medzi členmi tímu s rôznou špecializáciou je kľúčová pre efektívnu podporu rodín. „Naša práca na nás kladie nároky aj v neustálom zvyšovaní odbornosti a kompetencií podporovať rodiny. Musíme byť pripravení odpovedať rodičom na otázky, ktoré im výchova ich dieťaťa prináša,“ vysvetľuje Krchňavá.

Projekt Vitálne kapacity preto v neziskovej organizácii rozdelili na tri oblasti, ktoré sú nosnými piliermi ich práce – podpora vývinu pri zrakovom znevýhodnení, videotréning interakcií a zlepšenie riadenia organizácie.Zároveň riešili budovanie stabilného viaczdrojového financovania, ktoré je dôležitým predpokladom, aby centrum mohlo rozbehnúť nové činnosti a prehlbovať svoju ojedinelú špecializáciu.

V oblasti zraku sa organizácia zamerala na centrálnu (alebo tiež kortikálnu či v širšom význame cerebrálnu) zrakovú poruchu. Diagnóza označovaná skratkou CVI sa považuje za najčastejšiu príčinu zrakového znevýhodnenia u detí v rozvinutých krajinách.„Aj keď nemáme presné štatistiky, nárast počtu prípadov vidíme v praxi, kedy nás oslovuje čoraz viac rodín s deťmi s touto poruchou,“ hovorí tyflopédka a poradkyňa včasnej intervencie Halka Tytykalová. Príčin je viacero. Mnohé sa spájajú s rastúcim počtom predčasne narodených detí. K ďalším patria napríklad úrazy, genetické ochorenia a podobne.

V Ranej starostlivosti volajú deti s CVI aj ako deti, ktoré sa potrebujú učiť vidieť. Na rozdiel od iných zrakových znevýhodnení, pri ktorých je nenávratne zasiahnuté oko, či zrakový nerv, v tejto skupine detí existuje šanca, že sa videnie pri cielenej podpore môže zlepšiť.Vďaka projektu sa mohli pracovníčky tímu vzdelávať a vycestovať na odborné stáže v ČR a na Islande. Islandský Národný inštitút pre nevidiacich, zrakovo postihnutých a hluchoslepých bol aj oficiálnym partnerom projektu. Kľúčová bola spolupráca s domácimi odborníkmi a rodičmi. Skúsenosti odovzdali pracovníčky Ranej starostlivosti v dvoch kurzoch – pre rodičov a pre odborníkov a tiež prostredníctvom brožúry.

Videotréning interakcií (VTI) je novinkou v podmienkach včasnej intervencie. „V Ranej starostlivosti s touto metódou už dlhšie pracujeme v rodinách. Využívame ju najmä tam, kde vidíme ťažkosti v komunikácii či v správaní v bežných činnostiach – napríklad pri jedení, pretrvávajúcom plači a podobne,“ hovorí Miroslava Ďurajková, videotrénerka a poradkyňa včasnej  intervencie.

Vďaka projektu sa podarilo doplniť prácu s rodinou o podporu vzdelávania ľudí z pomáhajúcich profesií i rodičov.