Ako deťom pomáha model BHGR?

,,Ide o  skríningovo terapeutický model určený pre deti s vývinovými odchýlkami, ktoré nedosahujú míľniky typické pre ich vek, prípadne sa u nich prejavujú príznaky neurovývinových porúch ako je autizmus, ADHD, narušený vývin reč“, Škála detí, pre ktoré je BHRG model určený je veľmi široká a zahŕňa deti s malými odchýlkami vo vývine, ale i s vážnejším zdravotným znevýhodnením. Na základe skríningu nastaví terapeutka pre dieťa individuálny senzomotorický tréning TSMT, alebo skupinový tréning TSMT2. V prípade TSMT je veľkou pridanou hodnotou spolupráca s rodičmi dieťaťa, ktorí pod vedením terapeutky realizujú program doma a raz mesačne prichádzajú na kontrolu pokrokov. Vďaka BHRG modelu dokážeme „posunúť“ množstvo detí vpred. Čím skôr si všimneme u dieťaťa odchýlky, tým skôr s ním vieme začať pracovať a stimulovať jeho vývin tak, aby dokázalo spolupracovať a samostatne sa učiť.“ vysvetľuje  Mgr. Jana Muránska PhD., riaditeľka RATA o.z., na obr.

Rodičia, ktorí sa rozhodnú vyskúšať model BHRG sa môžu obrátiť na RATA centrum, kde poskytujú aj bezplatné poradenstvo pre rodiny detí so zdravotným znevýhodnením. Viac informácií na www.rata.sk

Projekt Poradenstvo a osveta pre rodiny detí so zdravotným znevýhodnením ohrozených diskrimináciou sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Projekt realizuje RATA o.z. www.rata.sk