Rovnaké ambície majú mať rovnaké príležitosti

Európska komisia 5. marca predstavila stratégiu dosiahnutia rovnosti medzi mužmi a ženami v Európe. Komisia upozornila, že hoci EÚ je v rodovej rovnosti globálnym lídrom a za posledné desaťročia dosiahla výrazný pokrok, rodovo motivované násilie a stereotypy ešte stále pretrvávajú. Rovnosť medzi mužmi a ženami sa nepodarilo dosiahnuť žiadnemu členskému štátu EÚ a rodové rozdiely v zamestnaní, odmeňovaní, starostlivosti a dôchodkovom zabezpečení pretrvávajú.

Tieto nedostatky chce nová stratégia na roky 2020-2025 napraviť sériou opatrení, ktorých cieľom je ukončiť rodovo motivované násilie a stereotypy; zabezpečiť rovnakú účasť a príležitosti na trhu práce vrátane rovnakého odmeňovania, dosiahnuť rodovú vyváženosť v rozhodovaní a politickom živote.
Stratégia bola predstavená pár dní pred 8. marcom, kedy si mnohé krajiny pripomínajú Medzinárodný deň žien. V tento deň sa ženám prejavuje uznanie za to, čo sa im podarilo dosiahnuť bez ohľadu na národnostné, etnické, jazykové, kultúrne, ekonomické či politické rozdiely. Je prejavom solidarity medzi ženami a súčasne spomienkou na úsilie dosiahnuť zrovnoprávnenie žien. Dnes ostáva predstavuje aktuálnu výzvu zhodnotiť doposiaľ nevyužitý potenciál žien.
Ženy v minulosti museli bojovať o svoje práva študovať, pracovať, voliť či zakladať si účty v banke. Situácia sa v mnohých ohľadoch zlepšila, no i napriek tomu nie je rovnosť príležitostí žien a mužov ani na Slovensku stopercentná. Osláviť 8. marec znamená pripomínať si potrebu dosiahnutia rovnosti príležitostí žien a mužov, ale aj vzájomnej úcty a ohľaduplnosti.